Hải Phát Invest (HPX): Quý III lãi trước thuế 130 tỷ, phân nửa tài sản hình thành từ nợ vay

Tuy nhiên, dư nợ vay của công ty tiếp tục tăng lên, đạt 4.754 tỷ đồng, bằng 46% tổng tài sản. Điều này khiến công ty phải chịu chi phí lãi vay tới 283 tỷ đồng trong 9 tháng.

hai-phat-invest-1667447251.jpgHải Phát Invest (HPX): Quý III lãi trước thuế 130 tỷ, phân nửa tài sản hình thành từ nợ vay

Cụ thể, quý III/2022, Hải Phát Invest ghi nhận doanh thu thuần tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 726 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 3,5 lần, đạt 247 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính giảm 50% còn 5,3 tỷ đồng; trong khi đó, chi phí tài chính tăng vọt 9 lần lên 99 tỷ đồng (chi phí lãi vay là 95 tỷ đồng). Tuy nhiên, các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều ở mức thấp và được tiết giảm.

Nhờ vậy, Hải Phát Invest ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng mạnh gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 130 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, Hải Phát Invest ghi nhận doanh thu thuần tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.308 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 51%, đạt 526 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 34,7% lên 40,2%.

Trong 9 tháng, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 86%, còn 16 tỷ đồng; trong khi đó chi phí tài chính lại tăng mạnh 2,6 lần lên 296 tỷ đồng (chi phí lãi vay là 283 tỷ đồng). Dù Hải Phát Invest đã tiết giảm các loại chi phí khác (chi phí bán hàng và chi phí quản lý giảm 31%, còn 67 tỷ đồng) nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn giảm 30%, còn 179 tỷ đồng.

Khép lại 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của Hải Phát Invest giảm 29%, đạt 185 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, công ty có 123 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 36%.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Hải Phát Invest tăng nhẹ 7% so với đầu năm, đạt 10.286 tỷ đồng. Trong cơ cấu tổng tài sản, tiền và tương đương tiền sụt giảm đến 89%, còn 68 tỷ đồng. Đáng chú ý là các khoản phải thu tăng mạnh 54% so với đầu năm, đạt 3.741 tỷ đồng; hàng tồn kho đạt 3.807 tỷ đồng, không có nhiều biến động.

Tổng giá trị hàng tồn kho và các khoản phải thu của Hải Phát Invest đạt 7.548 tỷ đồng, chiếm tới 73% tổng tài sản – mức đáng quan ngại về chất lượng tài sản.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý III/2022 tăng 10% so với đầu năm, đạt 6.651 tỷ đồng. Công ty ghi nhận khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng mạnh 18 lần, đạt 509 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay tăng thêm 62 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 4.754 tỷ đồng, chiếm 46% tổng nguồn vốn.

Một điểm đáng chú ý khác là dòng tiền kinh doanh 9 tháng của Hải Phát Invest âm 126 tỷ đồng, do tăng các khoản phải thu (719 tỷ đồng) và tăng tiền lãi vay đã trả (261 tỷ đồng). Trong kỳ, công ty đi vay 1.374 tỷ đồng và trả nợ gốc vay 1.324 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần 9 tháng âm 566 tỷ đồng khiến lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ sụt giảm mạnh.