Một doanh nghiệp vừa được lập với vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng

Theo Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 1 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, vốn đăng ký bình quân doanh nghiệp thành lập mới tháng 1/2020 đã tăng đột biến 115% do có một doanh nghiệp mới lập với số vốn 144.000 tỷ đồng, chiếm gần 54% tổng vốn đăng ký lập mới cả nước.

Với quy mô vốn điều lệ gần 6,5 tỷ USD, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC (USC Interco) có số vốn đăng ký cao hơn cả Viettel và chỉ đứng sau hai tập đoàn Nhà nước là PVN và EVN. Tuy nhiên, con số vốn điều lệ này mới chỉ là số đăng ký.

Theo Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệp này là USC Interco.

Công ty này vừa được thành lập ngày 17/1/2020 với vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng, mệnh giá cổ phần là 100.000 đồng, đặt trụ sở chính tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ba cổ đông của USC Interco đều là cá nhân, với ông Nguyễn Hoàn Sơn góp 57.600 tỷ, bà Kim Thị Phương và ông Trần Gia Phong mỗi người góp 43.200 tỷ đồng.

USC Interco đăng ký 59 ngành, nghề kinh doanh, với lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản. Giám đốc công ty là ông Trần Gia Phong, sinh năm 1979, một trong ba cổ đông góp vốn.

Theo Luật Doanh nghiệp, các cổ đông có thời hạn 90 ngày để thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn số cổ phần này.

Trong trường hợp các cổ đông không thanh toán hoặc thanh toán không đủ, công ty phải điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số cổ phần được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán. 

Minh Sơn