Nhà đầu tư được miễn, giảm hàng loạt phí dịch vụ chứng khoán

6 loại phí dịch vụ chứng khoán sẽ được miễn hoàn toàn, bao gồm: đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

9 loại phí dịch vụ chứng khoán khác sẽ được giảm 10-50%. Trong đó, dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh, dịch vụ lưu ký chứng khoán sẽ được giảm 10%. Tiếp đó, hai dịch vụ là quản lý vị thế và quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh sẽ được giảm phí 15-20%.

4 loại phí, bao gồm: dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh sẽ giảm từ 30% đến 50%.

Thời gian áp dụng các quy định mới từ hôm nay (19/3) đến ít nhất ngày 31/8. Nếu Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ xem xét, quyết định kéo dài thời gian áp dụng.

Động thái của Bộ Tài chính được đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục giảm điểm mạnh, đặc biệt từ ngày 9/3 – phiên đánh dấu mức giảm mạnh nhất 19 năm.

Nguyên Phương