Phú Thọ: Đôn đốc kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất Công ty Chè Phú Đa

Việc triển khai công tác kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất Công ty Chè Phú Đa được UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ thực hiện theo Văn bản số 4803/UBND-KTN ngày 21/10/2019 Về việc xử lý tồn tại trong quản lý, sử dụng đất theo kiến nghị của Viên kiểm sát nhân dân tỉnh tại Công ty Chè Phú Đa; gửi báo cáo kết quả kiểm tra, rào soát về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 13/12/2019 để Sở tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý theo quy định; thời gian xong trước ngày 31/12/2019.

Ngày 25/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 3077/TNMT-TTr và đề nghị UBND các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn và Yên Lập chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã thị trấn liên quan phối hợp với Công ty Chè Phú Đa để thực hiện công tác nêu trên và báo cáo kết quả theo yêu cầu của UBND tỉnh Phú Thọ.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất Công ty Chè Phú Đa đã không đạt được tiến độ đúng như yêu cầu của UBND tỉnh Phú Thọ.

Ngày 02/03/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã ban hành Văn bản Số: 397/TNMT-TTr Về việc đôn đốc kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất Công ty Chè Phú Đa, trong đó nêu: “…đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được báo cáo kết quả thực hiện của UBND các huyện và Công ty Chè Phú Đa để tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Để có kết quả báo cáo UBND tỉnh, đảm bảo nội dung đúng theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập và Công ty Chè Phú Đa khẩn trương phối hợp hoàn thành việc rà soát thực trạng quản lý, sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa; báo cáo kết quả tổng hợp, rà soát gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý theo quy định.

Để làm rõ hơn thông tin, PV đã liện hệ làm việc và trao đổi với các bên liên quan trong vụ việc này.

Theo đó, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Sơn, Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ cho hiết, hiện nay Phòng chuyên môn này đang thực hiện việc kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng, quản lý đất Công ty Chè Phú Đa như cấp trên giao.

Riêng tại huyện Yên Lập, công tác này hiện đã thực hiện xong, ngày 24/3/2020, UBND huyện Yên Lập đã ban hành Văn bản số 364/UBND-TNMT, về việc báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát tình hình quản lý sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa trên địa bàn huyện Yên Lập.

Song, sự “nhanh nhẹn” của huyện Yên Lập trong công tác này đã bị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ “tuýt còi” khi khẳng định “nội dung báo cáo của UBND huyện Yên Lập chưa đầy đủ theo hướng dẫn”… Điều đó có nghĩa là UBND huyện Yên Lập phải tiến hành thực hiện lại công tác kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất Công ty Chè Phú Đa.

Đối với Công ty Chè Phú Đa, theo lãnh đạo đơn vị này cho biết: Việc kiểm tra, rà soát tình hình quản lý sử dụng đất của Công ty là mong muốn của đơn vị này. Tuy nhiên, việc kiểm tra, rà soát không chỉ được tiến hành trên sổ sách giấy tờ mà còn tiến hành trên thực địa.

Do đó, ngoài thời gian để thực hiện thì một yêu cầu nữa đó là kinh phí để thực hiện vì phải thực hiện lại việc đo vẽ hiện trạng bản đồ để công tác quản lý được chính xác. Hiện việc kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng đất đang được Công ty Chè Phú Đa tiến hành cùng các phòng chuyên môn tại tác địa phương rất khẩn trương.

Thanh Nga(TH)/ Sở hữu trí tuệ