Tháng 5, số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh

Trong tháng 5, cả nước có 10.728 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 112,7 nghìn tỉ đồng và số lao động đăng ký là 91,5 nghìn lao động, tăng 36,1% về số doanh nghiệp, tăng 20,1% về vốn đăng ký và tăng 27% về số lao động so với tháng trước.

Ngoài ra, trong tháng này, cả nước còn có 5.056 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 32,7% so với tháng trước và tăng hơn 105% so với cùng kỳ năm 2019; 3.342 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh giảm 18,9% và tăng 43,7%; 962 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1,8% và giảm 9,8%.

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước có 48,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên số doanh nghiệp trở lại hoạt động tăng 10,5%; số doanh nghiệp giải thể giảm 4,8%.

Tính chung 5 tháng qua, cả nước có 48,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là gần 558 nghìn tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký là hơn 407 nghìn lao động, giảm 10,5% về số doanh nghiệp, giảm 16,7% về vốn đăng ký và giảm 24,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả 817,4 nghìn tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của hơn 15 nghìn doanh nghiệp tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm là hơn 1,3 triệu tỉ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 21,7 nghìn doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 10,5% so với 5 tháng đầu năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng lên 70 nghìn doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có 14 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Trong 5 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 26 nghìn doanh nghiệp, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước và hơn 6 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,8%.

Theo Báo Nhân dân