Thúc đẩy nâng cao NSCL và SPHH giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn Lạng Sơn

Theo đó, hàng năm tăng từ 10 – 15% số tổ chức được hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Có ít nhất 3 tổ chức được hỗ trợ, hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng. Đào tạo được ít nhất 3 – 5 chuyên gia năng suất, chất lượng được đánh giá chứng nhận đạt tiêu chuẩn. Hình thành câu lạc bộ cải tiến năng suất cho sinh viên tại ít nhất 1 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Ảnh minh họa.

Đối tượng hỗ trợ là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đánh giá sự phù hợp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở cung cấp dịch vụ, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng. Thông tin, truyền thông về năng suất, chất lượng. Hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng. Tăng cường năng lực hoạt động đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Hợp tác về năng suất, chất lượng.

Theo Chất lượng Việt Nam Online