Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu chào bán 15.000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu này là 24 tháng kể từ ngày phát hành, có lãi suất cố định 10,8%/năm. Trái phiếu trả lãi định kỳ 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành.

Trái phiếu này được phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực, thông qua Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình. Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 3 – 24/6, ngày dự kiến phát hành 24/6.

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ & Sáng tạo