Viettel Post: Doanh thu đi ngang, dòng tiền kinh doanh âm 156 tỷ

Theo đó, VTP có doanh thu thuần đạt gần 5.154 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận gộp tăng 43% so với cùng kỳ lên 124 tỷ.

Dù có chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2021 nhưng Viettel Post vẫn có lãi ròng ghi nhận đạt mức 56 tỷ, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

1a736c0a1f93c3c44b51888930a9bfb8-1667447239.png
Quý 3, Viettel Post có lãi ròng ghi nhận đạt mức 56 tỷ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Viettel Post ghi nhận hơn 16.385 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng gần 257 tỷ đồng, đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm ngày cuối tháng 9, tổng tài sản của VTP ghi nhận gần 5.173 tỷ đồng, giảm 4,9% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng lên ở mức 1.556 tỷ đồng. Viettel Post có dư nợ vay ngắn hạn tăng13% so với đầu năm lên mức 1.318 tỷ đồng. Hệ số sợ trên vốn chủ sở hữu là 2,3 lần.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của VTP cho thấy, dòng tiền trong 9 tháng đầu năm âm hơn 26 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền kinh doanh âm 156 tỷ đồng và dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 22,4 tỷ đồng.Lưu chuyển tiền thuần từ