UBCK: ‘Việc xây dựng tiêu chuẩn nhà hoạch định tài chính cá nhân của VFCA có ý nghĩa thiết thực’

Đề án chuẩn hoá hoạch định tài chính cá nhân tại Việt Nam của VFCA được xây dựng nhằm mục tiêu phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Mục tiêu dài hạn là tư vấn tài chính cho người dân, đào tạo chuyên gia về hoạch định tài chính cá nhân. […]