UBCK: ‘Việc xây dựng tiêu chuẩn nhà hoạch định tài chính cá nhân của VFCA có ý nghĩa thiết thực’

Đề án chuẩn hoá hoạch định tài chính cá nhân tại Việt Nam của VFCA được xây dựng nhằm mục tiêu phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Mục tiêu dài hạn là tư vấn tài chính cho người dân, đào tạo chuyên gia về hoạch định tài chính cá nhân.

Ban Kinh tế Trung ương đánh giá đề án có ý nghĩa góp phần thực hiện chủ trương “Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số, phát triển các loại dịch vụ mới, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm” đã nêu tại Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trong 10 năm từ năm 2021 – 2030 của Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Thêm vào đó, nếu đề án được triển khai thuận lợi, đây sẽ là bước tiến giúp người dân và doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp nhu cầu với chi phí hợp lý, do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững, đúng với tinh thần Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Đồng quan điểm với Ban Kinh tế Trung ương, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho rằng việc nghiên cứu, xây dựng dự thảo tiêu chuẩn nhà hoạch định tài chính cá nhân tại Việt Nam của VFCA có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển thị trường tài chính lành mạnh, bền vững.

Bên cạnh đó, dự thảo còn nhận được sự quan tâm từ Học viện Ngân hàng. Cụ thể, học viện nhất trí, tán thành với các nội dung được nêu, đồng thời đưa ra một số đề xuất ý kiến góp ý với mong muốn giúp đề án tài chính cá nhân của VFCA trở nên hoàn thiện hơn.