Có được chuyển đất rừng sản xuất sang đất ở không?

Có thể chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất ở

Theo quy định pháp luật, đất rừng sản xuất được xác định là đất nông nghiệp; Đất ở được xác định là đất phi nông nghiệp (Điều 10 Luật Đất đai 2013). Mà Căn cứ quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, pháp luật cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp nhưng phải có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Do đó, được phép chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng sản xuất sang đất ở.

Tuy nhiên, để có thể thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất ở thì trước hết cần liên hệ trực tiếp với phòng Tài nguyên môi trường UBND quận/huyện nơi mảnh đất tọa lạc để tìm hiểu cụ thể kế hoạch sử dụng đất tại địa phương để biết được mảnh đất này có được chuyển đổi mục đích sử dụng hay không. Vì theo quy định pháp luật tại Điều 52 Luật Đất đai, căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là:

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của gia đình thể hiện trong đơn nếu phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt, được sự chấp thuận của UBND cấp huyện (do đây là trường hợp phải xin phép khi chuyển mục đich sử dụng đât) sẽ được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất ở.

Vì vậy, để biết được diện tích đất rừng sản xuất của gia đình mình có thể chuyển mục đích sang đất ở không, nếu được chuyển thì diện tích chuyển là toàn bộ hay một phần diện tích đất,… cần tham khảo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện mình.

Về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định cá nhân làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 2. Nộp hồ sơ

– Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

– Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Xử lý, giải quyết yêu cầu

– Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

– Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

– Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. (Quyết định 2555/QĐ-BTNMT; Điều 59 Luật Đất đai 2013)

– Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

– Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 4. Trả kết quả

– Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình sau khi cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

– Thời gian thực hiện: Căn cứ Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

Nếu như địa phương là nơi có đất thuộc các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện là Không quá 25 ngày.

Về chi phí chuyển mục đích sử dụng đất

Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2024/NĐ-CP quy định:

“b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Khi bạn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất ở, bạn cần thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất với mức chi phí được tính như sau:

Tiền sử dụng đất = (Giá đất ở – Giá đất rừng sản xuất) x Diện tích đất chuyển mục đích

Trong đó, giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất sẽ được tính theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ