Qudian Inc. Báo cáo Kết quả Tài chính Quý 2 năm 2023 Chưa kiểm toán

XIAMEN, Trung Quốc, 7 tháng 9 năm 2023 — Công ty TNHH Qudian () (NYSE: QD), một công ty công nghệ hướng tới người tiêu dùng, hôm nay công bố kết quả tài chính chưa được kiểm toán cho quý kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Những điểm nổi bật về tài chính quý 2 năm 2023:

Tổng doanh thu đạt 11,1 triệu NDT (1,5 triệu USD), so với 105,4 triệu NDT cùng kỳ năm ngoái
Lỗ ròng phân bổ cho cổ đông của Qudian là 76,9 triệu NDT (10,6 triệu USD), so với lỗ ròng 61,3 triệu NDT cùng kỳ năm ngoái; lỗ ròng trên mỗi ADS pha loãng là 0,34 NDT (0,05 USD) cho quý 2 năm 2023
Lỗ ròng phi GAAP phân bổ cho cổ đông của Qudian là 75,5 triệu NDT (10,4 triệu USD), so với lỗ ròng 52,8 triệu NDT cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi loại trừ các chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu khỏi các chỉ số phi GAAP của mình. Lỗ ròng phi GAAP trên mỗi ADS pha loãng là 0,34 NDT (0,05 USD) cho quý 2 năm 2023

Ông Min Luo, Người sáng lập, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Qudian cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi báo cáo những tiến bộ ban đầu trong việc mở rộng toàn cầu kinh doanh vận chuyển hậu cần thông minh đường ngắn cuối cùng của chúng tôi, đánh dấu giai đoạn khởi đầu của quá trình chuyển đổi chiến lược toàn diện của toàn tập đoàn.” Ông Luo tiếp tục: “Chúng tôi tiếp tục thực hiện chuyển đổi kinh doanh và thiết lập doanh nghiệp giao hàng đường ngắn mới của chúng tôi trong khi duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh bằng cách theo đuổi quản lý tiền mặt hiệu quả.”

Ông Luo nói thêm: “Doanh nghiệp giao hàng đường ngắn mới của chúng tôi đã có những tiến triển ổn định kể từ khi chúng tôi ra mắt nó vào tháng 12/2022 trên cơ sở thử nghiệm và bắt đầu đạt được quy mô và tầm cỡ ban đầu trong quý 2 năm 2023 tại Úc dưới tên “Fast Horse.” Chúng tôi tin rằng sáng kiến kinh doanh chiến lược mới như vậy sẽ mang lại giá trị cho các cổ đông của chúng tôi và chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng dấu chân của mình trên khắp Úc, Bắc Mỹ và New Zealand và sẽ cung cấp thêm chi tiết về sự phát triển của doanh nghiệp này khi chúng tôi tiếp tục xây dựng nó.”

Kết quả tài chính quý 2

Tổng doanh thu đạt 11,1 triệu NDT (1,5 triệu USD), giảm 89,5% so với 105,4 triệu NDT của quý 2 năm 2022.

Thu nhập tài chính, thu nhập từ hỗ trợ cho vay và các khoản thu nhập liên quan khác và phí dịch vụ giao dịch và các khoản thu nhập liên quan khác giảm xuống bằng 0 do việc thu hẹp hoạt động cho vay.

Doanh thu bán hàng và khác tăng lên 11,1 triệu NDT (1,5 triệu USD), chủ yếu là do thu nhập từ hoạt động kinh doanh QD Food trước khi đóng cửa và thu nhập từ hoạt động giao hàng đường ngắn cuối cùng, so với 8,8 triệu NDT của quý 2 năm 2022, chủ yếu là do doanh thu bán hàng của QD Food. Chúng tôi đã đóng cửa hoạt động kinh doanh QD Food trong quý 2 năm 2023.

Tổng chi phí và chi phí hoạt động giảm xuống còn 106,7 triệu NDT (14,7 triệu USD) từ 135,9 triệu NDT của quý 2 năm 2022.

Giá vốn doanh thu giảm 69,1% xuống còn 12,7 triệu NDT (1,7 triệu USD) từ 41,1 triệu NDT của quý 2 năm 2022, chủ yếu là do việc đóng cửa hoạt động cho vay và kinh doanh QD Food, bù đắp một phần bởi chi phí từ hoạt động giao hàng đường ngắn cuối cùng.

Chi phí bán hàng và tiếp thị giảm xuống bằng 0 do việc đóng cửa hoạt động cho vay và kinh doanh QD Food.

Chi phí quản lý chung tăng 87,9% lên 65,4 triệu NDT (9,0 triệu USD) từ 34,8 triệu NDT của quý 2 năm 2022, chủ yếu do chi phí dịch vụ chuyên môn tăng từ hoạt động giao hàng đường ngắn cuối cùng.

Chi phí nghiên cứu và phát triển giảm 47,3% xuống còn 9,9 triệu NDT (1,4 triệu USD) từ 18,8 triệu NDT của quý 2 năm 2022, do giảm số lượng nhân viên dẫn đến giảm tương ứng lương nhân viên và giảm phí dịch vụ bên thứ ba.

Dự phòng tổn thất tín dụng cho các khoản phải thu và tài sản khác là 17,3 triệu NDT (2,4 triệu USD) so với lãi 28,7 triệu NDT của quý 2 năm 2022, chủ yếu là do tổn thất tín dụng cho các tài sản khác liên quan đến các hoạt động kinh doanh mà Công ty vận hành trước đây.

Lỗ từ hoạt động kinh doanh là 94,1 triệu NDT (13,0 triệu USD), so với 29,4 triệu NDT của quý 2 năm 2022.

Thu nhập lãi và đầu tư, ròng tăng 47,8% lên 6,8 triệu NDT (0,9 triệu USD) từ 4,6 triệu NDT của quý 2 năm 2022, chủ yếu do lỗ từ các khoản đầu tư vào Secoo được ghi nhận trong quý 2 năm 2022 nhưng không xuất hiện trong quý 2 năm 2023.

Lãi từ công cụ phái sinh là 10,4 triệu NDT (1,4 triệu USD), so với lỗ 34,7 triệu NDT của quý 2 năm 2022, chủ yếu do giá niêm yết của các chứng khoán cơ sở liên quan đến các công cụ phái sinh mà chúng tôi nắm giữ tăng lên.

Lỗ ròng phân bổ cho cổ đông của Qudian là 76,9 triệu NDT (10,6 triệu USD). Lỗ ròng trên mỗi ADS pha loãng là 0,34 NDT (0,05 USD).

Lỗ ròng phi GAAP phân bổ cho cổ đông của Qudian là 75,5 triệu NDT (10,4 triệu USD). Lỗ ròng phi GAAP trên mỗi ADS pha loãng là 0,34 NDT (0,05 USD).

Dòng tiền

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023, Công ty có tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt là 5.013,1 triệu NDT (691